• +387 51 491 555
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o.

OMIF BALKAN INVESTMENT FOND

Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „BALKAN INVESTMENT FOND“ je nastao potpunim preoblikovanjem ZMIF u preoblikovanju „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka prenosom cjelokupne imovine. Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Management solutions” a.d. Banja Luka je srazmjerno učešću u vlasništvu u ZMIF u preoblikovanju „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka svakom akcionaru dodijelio udjele otvorenog investicionog fonda. Kako je broj emitovanih akcija u ZMIF u preoblikovanju „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka 1.151.882 akcija, shodno tome, svaki vlasnik jedne akcije ZMIF u preoblikovanju „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka postao je vlasnik jednog udjela u otvorenom fondu u početnom vrednovanju gdje je imovina otvorenog fonda podijeljena na 1.151.882 udjela.
Fond spada u vrstu otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom čije je poslovanje i druga pitanja od značaja za rad regulisano Zakonom o investicionim fondovima, kao i pravilnicima Komisije za hartije od vrijednosti RS. Podvrsta Fonda je mješoviti fond koji ima uložena sredstva u različite vrste hartija od vrijednosti, instrumente tržišta novca i  novčane depozite. Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu i ulaganje tih sredstava u dugoročne i kratkoročne prenosive hartije od vrijednosti, novčane depozite, uz primjereno uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika, a sve u skladu sa investicionim ciljevima i politikama ulaganja utvrđenih Prospektom i Statutom Fonda.

INVESTICIONI CILJ

Investicioni cilj fonda je da postigne balansirani prinos od kapitalnih dobitaka, dividende i kamate koji je približan ili veći od prosječnog ponderisanog godišnjeg prinosa svih akcija koje kotiraju na Banjalučkoj berzi i dužničkih hartija od vrijednosti izdanih od Republike Srpske.

Univerzalni cilj Fonda je da se obezbjedi rast vrijednosti neto imovine u dugom roku.

Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem srednje do visokorizične politike investiranja svojstvene mješovitom fondu čijom strukturom ulaganja Društvo pokušava u određenoj mjeri iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa ulaganjima u akcije, ali istovremeno iskoristiti i stabilnost koju pruža ulaganje u kamatonosne finansijske instrumente.

PROFIL INVESTITORA

Investitori u Fondu mogu biti sva fizička i pravna lica kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima.

S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa srednje dovisokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.

Iznos koji je razumno investirati u Fond prvenstveno zavisi o ličnim preferencijama i materijalnim mogućnostima svakog investitora. Prije ulaganja potencijalnim se investitorima preporučuje da sagledaju cjelokupnu ličnu imovinu, trenutne i buduće potrebe za novčanim sredstvima, te sklonost preuzimanja rizika povezanih s određenom vrstom ulaganja.

Izvještaj na dan: 29. 9. 2022.

Neto vrijednost imovine: 3.676.962,75 KM
Neto vrijednost imovine po udjelu: 5,0021 KM
Minimalna početna vrijednost uloga je: 500.00 BAM
Minimalna vrijednost svake naredne uplate je: 500.00 BAM

ZAHTJEVI

DOKUMENTACIJA

NOVOSTI MANAGEMENT SOLUTIONS