Osnovni podaci

DUIF "Management solutions"
 • 2008

  Osnivanje

  Osnovano u junu 2008.godine pod nazivom Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Mikrofin Invest" d.o.o. Banja Luka.

 • 2016

  Promjena vlasništva i naziva

  U junu 2016. godine došlo je do promjene vlasništva i promjene naziva Društva u „Management Solutions“ d.o.o Banja Luka.

 • 2016

  Preuzimanje 4 fonda

  U julu 2016. godine Društvo je preuzelo upravljanje nad 4 fonda: ZIF „VIB FOND“, ZIF „BORS INVEST FOND“, ZIF „BLB PROFIT“ i ZIF „Balkan Investment fond“.

 • 2016

  Preuzimanje 2 fonda

  U avgustu 2016. godine preuzimamo upravljanje nad još dva fonda: ZIF „AKTIVA INVEST FOND“ i ZIF „VB FOND“

 • 2018

  Preoblikovanje fondova

  Tokom 2018. god. zatvoreni investicioni fondovi su preoblikovani u otvorene: Otvoreni akcijski investicioni fond „Profit plus“, Otvoreni mješoviti investicioni fond „Balkan investment fond“, Otvoreni akcijski investicioni fond “BORS invest fond”, Otvoreni akcijski investicioni fond “Aktiva invest fond”, Otvoreni mješoviti investicioni fond “VB fond”, Otvoreni akcijski investicioni fond “VIB fond”.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka je pravni nasljednik Društva za upravljanje “MIKROFIN INVEST” d.o.o. Banja Luka. Društvo je počelo sa radom 2008.godine, kao jedno od rijetkih društava za upravljanje osnovanih izvan procesa masovne vaučerske privatizacije u Republici Srpskoj. Primarna djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje investicionim fondovima, a shodno primarnom principu maksimiziranja dobiti uz poštovanje načela minimiziranja  i disperzije rizika ulaganja.

Misija i vizija

Misija Društva je da investitorima ponudi jedinstvena i prepoznatljiva upravljačka rješenja i omogući im ulaganje slobodnih sredstava u respektabilne investicione fondove.

Vizija Društva je da konstantno raste i da naši fondovi budu prvi izbor za investiranje.

Investiciona strategija

Osobine koje karakterišu Društvo su predanost, detaljna istraživanja i iskustvo u upravljanju imovinom i ulaganju u hartije od vrijednosti na tržištima kapitala. Naša investiciona strategija se zasniva na dugoročnoj perspektivi ulaganja i fokusiranosti na odabir investicija, te poznavanju tržišta i detaljnoj analizi kompanija uz dugoročni investicioni horizont i aktivan pristup upravljanju imovinom. Društvo upravlja fondovima na način da se uvijek obezbjeđuje poštovanje načela sigurnosti, diversifikacije i  likvidnosti, a u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenim Zakonom o investicionim fondovima, podzakonskim aktima, te Statutom i Prospektom pojedinog investicionog fonda.

Naziv: Društvo za upravljanje investicionim fondovima Management Solutions društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka
Skraćeni naziv: DU IF Management Solutions d.o.o. Banja Luka
Adresa sjedišta: Ul. Jovana Dučića br. 25, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Telefon: +387 51/ 491 555
Fax: +387 51/ 491 550
E-mail: office@management-solutions.biz
Web site: www.management-solutions.biz
Naziv registarskog suda: Okružni privredni sud u Banjoj Luci
Broj i datum upisa: 071-0-Reg-08-001533 od 06.08.2008. godine.
Broj registarskog uloška: 1-16994-00
Podaci o dozvoli komisije: Broj dozvole 01-UP-051-2892/08 od 10.07.2008.
Iznos upisanog i upl. osnovnog kapitala: 400.000,00 KM
Matični broj: 11041582
JIB: 4402883170003

Broj tr. računa i naziv banke: 555-007-00225046-45 Nova banka a.d. Banja Luka
Revizorska kuća: VralAudit d.o.o. Banja Luka, Petra Preradovića 21
Ime i prezime zakonskih zastupnika: 
Dragan Kajkut – Izvršni direktor Društva
Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-95-3/22 od 01.03.2022. godine
Fatima Spahić, izvršni direktor Društva
Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-570-1/19 od 06.11.2019. godine
Upravni odbor:
Aleksandra Kujundžić – Predsjednik Upravnog odbora
Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-338-2/21 od 10. 6. 2021. godine
Olgica Radić – član Upravnog odbora
Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-338-4/21 od 10. 6. 2021. godine
Dragan Kajkut – član Upravnog odbora
Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-305-2/22 od 1. 6. 2022. godine

Organizaciona struktura Društva

Management
solutions
brojke

“Investiranje treba da bude više kao posmatranje farbe kako se suši ili posmatranje trave kako raste. Ako želite uzbuđenje, uzmite 800 dolara i idite u Las Vegas.”
Paul Samuelson

0

Vrijednost fondova

0

Godina iskustva

0

Fondova

0

Udjeličara

Management
solutions
brojke

“Investiranje treba da bude više kao posmatranje farbe kako se suši ili posmatranje trave kako raste. Ako želite uzbuđenje, uzmite 800 dolara i idite u Las Vegas.”
Paul Samuelson

0

Vrijednost fondova

0

Godina iskustva

0

Fondova

0

Udjeličara

Management solutions tim

Naš iskusni tim svojim profesionalnim pristupom spreman je da Vam ponudi odgovarajuće proizvode u zavisnosti od Vaših investicionih ciljeva, te da Vam omogući da učestvujete u investiranju na svjetskim i domaćim tržištima kapitala.

Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Klikom na [ Prihvatam ] prihvatate korištenje kolačića.