Zašto investirati

Upravljačka rješenja na jednom mjestu

Inteligentan investitor je realista koji prodaje optimistima i kupuje od pesimista – Benjamin Graham

Da biste lakše odlučili koji oblik ulaganja je primjeren za Vas, preporučujemo da razmislite o nekoliko bitnih pitanja:

1) Vaš investicioni cilj – prvi korak kod investiranja jeste da definišete šta želite da postignete ulaganjem. Želite li da sebi obezbijedite dodatna sredstva u trećem dobu, odnosno penziji, da li je Vaš cilj štednja za školovanje djece ili imate višak sredstava koja želite da uvećate? Prilikom određivanja investicionog cilja, treba da imate u vidu da cilj zavisi i od vremenskog horizonta, te da budete realni u određivanju vašeg cilja.

2) Period ulaganja – period ulaganja je često određen Vašim investicionim ciljem (npr. ako štedite za treće doba to je period do odlaska u penziju), ali i ako nije, trebalo bi da odredite vremenski period u kojem ste spremni da angažujete Vaša sredstva prije nego što Vam zatrebaju. Period ulaganja je jako bitan jer od njega u velikoj mjeri zavisi oblik ulaganja koji je pogodan za Vas. Primjera radi, ako želite da imate dodatna sredstva nakon odlaska u penziju, a tek ste na početku poslovne karijere, razumljivo bi bilo da se odlučite na neki rizičniji oblik ulaganja s obzirom da imate dosta vremena u kojem bi Vaša uložena sredstva mogla da se uvećaju. Sa druge strane, ako ste blizu odlasku u penziju, logično je da birate manje rizične oblike ulaganja, kako se ne bi desilo da se baš u trenutku odlaska u penziju vrijednost Vaših ulaganja umanji usljed negativnih tržišnih kretanja.

3) Vaša sklonost ka riziku – rizik ulaganja je mogućnost da prinos od ulaganja odstupi od očekivanog prinosa. Možemo reći da je rizik ulaganja mjera neizvijesnosti tog ulaganja. Što je veća neizvijesnost, veći je i rizik ulaganja ali je i potencijalna zarada veća. Isto tako, nizak rizik obično nosi i malu zaradu. Potrebno je da se zapitate koja je to mjera rizika koju možete da podnesete, i u kojoj mjeri kao i u kojem periodu možete da podnesete eventualni pad vrijednosti vaše investicije.

Ako niste sigurni koji oblik ulaganja je primjeren za Vas, preporučujemo da počnete sa manjim iznosima ulaganja, te da u početku ulažete u manje rizične proizvode i oblike imovine.

Rizik ulaganja gotovo nikad ne možete u potpunosti da eliminišete, ali možete da ga umanjite dobrim izborom i kvalitetnom diverzifikacijom ulaganja. Ako smatrate da nemate dovoljno znanja ili vremena za proces donošenja odluke o investiranju, uvijek možete da  potražite savjet stručnjaka.

U svakom slučaju, važno je da razumijete proizvod koji Vam se nudi, te koje su prednosti i mane jednog oblika ulaganja u odnosu na drugi.

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je posebna imovina, bez svojstva pravnog lica, koju uz dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, osniva društvo za upravljanje, sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima i čiji vlasnici udjela imaju pravo, pored prava na srazmjerni udio u dobiti fonda, da u svako doba zahtijevaju isplatu udjela, i da na taj način istupe iz fonda.

Bitno je da se naglasi da su investicioni fondovi posebna imovina koja nije u vlasništvu društva za upravljanje, već je u vlasništvu ulagača, proporcionalno vrijednosti njihovih udjela u fondu.

Investicioni fondovi mogu da predstavljaju poželjnu investiciju za sve ulagače, nezavisno od iznosa ulaganja ili početnog znanja ulagača. Ulaganjem u investicione fondove imate mogućnost da, čak i uz minimalne iznose angažovanih sredstava, učestvujete u investiranju u veći broj različitih finansijskih proizvoda na svjetskim i domaćim tržištima kapitala.

Udio je hartija od vrijednosti koja glasi na ime, te se emituje kao nematerijalizovana hartija od vrijednosti, u elektronskom zapisu. Udio je hartija od vrijednosti koju za račun otvorenog investicionog fonda emituje društvo za upravljanje, a koja svojim vlasnicima daje sljedeća prava:

1) Pravo na obaviještenost – vlasnici udjela imaju pravo da budu informisani o svim oblicima investiranja fonda, vrijednostima imovine fonda i udjela na dnevnom nivou, te ostalim bitnim informacijama za investitora, a u skladu sa Zakonom

2) Pravo na udio u dobiti – pravo na isplatu srazmjernog dijela neto dobiti, odnosno prinosa otvorenog fonda, ako je tako određeno pravilima otvorenog fonda

3) Pravo na otkup udjela – društvo za upravljanje je dužno, da u ime fonda, otkupi udjele fonda na zahtjev njihovih vlasnika. Vlasnici udjela imaju pravo da u svako doba zahtijevaju isplatu udjela i da na taj način istupe iz fonda

4) Pravo na isplatu dijela likvidacione mase u slučaju likvidacije fonda

Uslovi osnivanja i rada investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima su regulisani Zakonom o investicionim fondovima. Nadzor nad poslovanjem društava za upravljanje i investicionih fondova vrši Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Imovina investicionog fonda nije vlasništvo društva za upravljanje i društvo za upravljanje je dužno da evidencije transakcija sa imovinom pojedinog fonda vodi odvojeno od svojih vlastitih računa i od evidencija transakcija ostalih fondova, te da ih u pravilnim vremenskim razmacima usklađuje sa računima banke depozitara.

Banka depozitar je banka koja za potrebe fonda obavlja poslove čuvanja posebne imovine fonda, poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova. Banka depozitar djeluje isključivo u interesu investitora u fondove za koje obavlja poslove banke depozitara.

1) Mogućnost ostvarivanja viših prinosa od klasične štednje – ulaganje u investicione fondove u pravilu nosi veći rizik ali i veći potencijalni prinos u odnosu na štednju u banci

2) Profesionalno upravljanje – investitori često imaju slobodna sredstva ali nemaju odgovarajuće znanje ili nemaju dovoljno vremena da se posvete analizi tržišta kapitala. Društvo za upravljanje ima odgovarajuću infrastrukturu i stručne kadrove čiji je osnovni posao praćenje tržišta i upravljanje imovinom fondova

3) Diverzifikacija ulaganja – diverzifikacija je jednostavan i efikasan način ulaganja imovine sa ciljem umanjenja rizika. Investicioni fondovi imaju mogućnost da ulažu u veći broj različitih hartija od vrijednosti, koje se razlikuju po vrsti, rizičnosti, sektorskoj ili geografskoj izloženosti emitenta, dok su individualni investitori, zbog relativno malih sredstava sa kojima raspolažu, najčešće ograničeni na ulaganje u manji broj hartija od vrijednosti

4) Likvidnost ulaganja – vlasnik udjela može da od društva za upravljanje, u bilo koje vrijeme, zahtijeva otkup udjela u otvorenom fondu, a društvo je dužno da vlasniku isplati otkupnu vrijednost udjela u roku od pet radnih dana od dana u kojem je primljen zahtjev za otkup, ako u prospektu otvorenog fonda nije određen kraći rok za isplatu

5) Prilagođavanje uplata i isplata potrebama investitora – investitori mogu da izvrše uplatu u fond jednokratno, kao i da vrše naknadne uplate u fond u skladu sa raspoloživim sredstvima. Takođe, vlasnici udjela mogu da podnesu zahtjev za isplatu svih udjela ili samo dijela udjela koje posjeduju u fondu, a u zavisnosti od njihovih potreba za novcem

1) Prilikom kupovine udjela potrebno je popuniti Zahtjev za kupovinu udjela i sa propisanom dokumentacijom iz zahtjeva dostaviti Društvu lično ili poštom.

2) Uplatiti novčana sredstva na žiro račun Fonda navedenog u zahtjevu. Udjeli će biti izdani s datumom kada su zaprimljeni potrebni dokumenti i izvršena uplata novčanih sredstava.

3) Potvrda o izdavanju udjela biće dostavljena e-mailom, faksom ili poštom na Vašu adresu.

Kontaktirajte nas

Na raspolaganju smo Vam za sva pitanja o ulaganjima i upravljanja imovinom.

    Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Klikom na [ Prihvatam ] prihvatate korištenje kolačića.