Informacije o fondu

OAIF Bors invest fond

Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „BORS INVEST FOND“ je nastao potpunim preoblikovanjem ZAIF u preoblikovanju „BORS INVEST FOND“ a.d. Banja Luka prenosom cjelokupne imovine u otvoreni fond.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Management solutions” a.d. Banja je srazmjerno učešću u vlasništvu u ZAIF u preoblikovanju „BORS INVEST FOND“ a.d. Banja Luka svakom akcionaru dodijelio udjele otvorenog investicionog fonda.

Fond spada u vrstu otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom čije je poslovanje i druga pitanja od značaja za rad regulisano Zakonom o investicionim fondovima, kao i pravilnicima Komisije za hartije od vrijednosti RS.

Podvrsta Fonda je akcijski fond koji ima uložena sredstva pretežno u akcije, kao i druge hartije od vrijednosti, instrumente tržišta novca i novčane depozite.

Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu i ulaganje tih sredstava u dugoročne i kratkoročne prenosive hartije od vrijednosti, novčane depozite, uz primjereno uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika, a sve u skladu sa investicionim ciljevima i politikama ulaganja utvrđenih Prospektom i Statutom Fonda.

Naziv: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „BORS INVEST FOND“
Skraćeni naziv: OAIF “BORS INVEST FOND”
Oznaka hartije : BOSP-U-A
Adresa sjedišta: Ul. Jovana Dučića br. 25, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Telefon: +387 51/ 491 555
Fax: +387 51/ 491 550
E-mail: office@management-solutions.biz
Web site: www.management-solutions.biz
Podaci o registraciji kod KHOVRS: Rješenje broj 01-UP-51-477-4/18 od 12.10.2018.god.
Transakcioni račun: 567-241-22000012-82 Atos Bank a.d. Banja Luka
Revizorska kuća: VralAudit d.o.o. Banja Luka, Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka
Depozitar: Centralni registar hartija od vrijednosti RS a.d. Banja Luka

Visina naknade za upravljanje:    3,50 % godišnje

Ulazna naknada

– za iznose uplate od 500 KM do 10.000 KM -2% od iznosa uplate;
– za iznose od 10.001 KM do 100.000 KM – 1,5% od iznosa uplate;
– za iznose od 100.001 KM do 250.000 KM – 1% od iznosa uplate;
– za iznose preko 250.001 KM – 0,5% od iznosa uplate.

Izlazna naknada 3,5%

Minimalni iznos početnog ulaganja: 500,00 KM

Minimalni iznos svake naredne uplate: 500,00 KM

Investicioni cilj

Investicioni cilj fonda je da postigne balansirani prinos od kapitalnih dobitaka, dividende i kamate koji je približan ili veći od prosječnog ponderisanog godišnjeg prinosa svih akcija koje kotiraju na Banjalučkoj berzi i dužničkih hartija od vrijednosti izdanih od Republike Srpske. Univerzalni cilj Fonda je da se obezbjedi rast vrijednosti neto imovine u dugom roku.

Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem srednje do visoke rizične politike investiranja svojstvene mješovitom fondu čijom strukturom ulaganja Društvo pokušava u određenoj mjeri iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa ulaganjima u akcije, ali istovremeno iskoristiti i stabilnost koju pruža ulaganje u kamatonosne finansijske instrumente.

Profil investitora

Investitori u Fondu mogu biti sva fizička i pravna lica kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa srednje dovisokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.

Iznos koji je razumno investirati u Fond prvenstveno zavisi o ličnim preferencijama i materijalnim mogućnostima svakog investitora. Prije ulaganja potencijalnim se investitorima preporučuje da sagledaju cjelokupnu ličnu imovinu, trenutne i buduće potrebe za novčanim sredstvima, te sklonost preuzimanja rizika povezanih s određenom vrstom ulaganja.

Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Klikom na [ Prihvatam ] prihvatate korištenje kolačića.