Informacije o fondu

OAIF MS Global Equity

Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „MS GLOBAL EQUITY“ je osnovan 26.01.2023. godine upisom u registar investicionih fondova kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

OAIF „MS GLOBAL EQUITY“ fond spada u vrstu otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom čije je poslovanje i druga pitanja od značaja za rad regulisano Zakonom o investicionim fondovima, kao i pravilnicima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Podvrsta Fonda je akcijski fond, koji ima uložena sredstva pretežno u akcije, kao i druge hartije od vrijednosti, instrumente tržišta novca i novčane depozite.

Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu i ulaganje tih sredstava u vlasničke i dužničke prenosive hartije od vrijednosti i novčane depozite, uz primjereno uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika, a sve u skladu sa investicionim ciljevima i politikama ulaganja utvrđenih Prospektom i Statutom Fonda.

Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „MS GLOBAL EQUITY“ će biti trajno izložen tržištima akcija, u procentu ne manjem od 70% neto vrijednosti imovine.

Fond prihode od dividendi ili samu dobit neće dijeliti već ponovo ulagati.

Naziv: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „MS GLOBAL EQUITY“
Skraćeni naziv:OAIF “MS GLOBAL EQUITY“
Oznaka hartije : MSGE-U-A
Adresa sjedišta: Ul. Jovana Dučića br. 25, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Telefon: +387 51/ 491 555
Fax: +387 51/ 491 550
E-mail: office@management-solutions.biz
Web site: www.management-solutions.biz
Podaci o registraciji kod KHOVRS: Rješenje broj 01-УП-51-22-3/23 od dana 26.01.2023. godine.
Transakcioni račun: 562-099-81787446-44 (KM), 19162150 (EUR) NLB Banka a.d. Banja Luka
Revizorska kuća: VralAudit d.o.o. Banja Luka, Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka
Depozitar: Centralni registar hartija od vrijednosti RS a.d. Banja Luka
Visina naknade za upravljanje: 2,00 % godišnje

Ulazna naknada se ne plaća

Izlazna naknada

  • Izlazna naknada u iznosu od 3% se naplaćuje u slučaju ulaganja u trajanju od  1 (jedne) godine ili kraćih, uključujući 1 (jednu) godinu;
  • Izlazna naknada u iznosu od 2% naplaćuje se u slučaju ulaganja u trajanju dužih od 1 (jedne) godine do 2 (dvije) godine, uključujući 2 (dvije) godine;
  • Izlazna naknada u iznosu od 1% naplaćuje se u slučaju ulaganja u trajanju dužih od 2 (dvije) godine do 3 (tri) godine, uključujući 3 (tri) godine;
  • Za ulaganja duža od 3 (tri) godine izlazna naknada se ne naplaćuje;
  • Za ulagače koji su u okviru Investicionog plana vršili redovne uplate u trajanju od najmanje 3 (tri) godine, izlazna naknada se ne obračunava.

Minimalni iznos početnog ulaganja: 500,00 KM

Minimalni iznos svake naredne uplate: 100,00 KM

Minimalni iznos godišnjeg ulaganja kod Investicionog plana: 500,00 KM

Investicioni cilj

Investicioni cilj Fonda je rast vrijednosti investicione jedinice na duži rok, kroz pretežno ulaganje Fonda u vlasničke hartije od vrijednosti velikih i srednjih kompanija (eng. „Large & Mid Caps“), kojima se trguje na najrazvijenijim i najbolje regulisanim tržištima na globalnom nivou, a za koje Društvo procjenjuje da će Fondu donijeti prinos u formi kapitalne dobiti i/ili isplate dividende. To podrazumijeva da će Fond uglavnom ulagati u kompanije iz razvijenih zemalja, koje imaju preko 2 milijarde USD tržišne kapitalizacije.

Cilj Fonda je ostvarivanje prinosa koji je na godišnjem nivou jednak ili veći od prinosa na indeks “MSCI World Index” obračunatog u evruDefinisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem visoke rizične politike investiranja svojstvene akcijskom fondu koji svoju imovinu ulaže pretežno u akcije. Zbog volatilne prirode akcija takvi fondovi nose visok rizik, ali i mogućnost ostvarivanja većih prinosa.

Profil investitora

Investitori u Fondu mogu biti sva fizička i pravna lica kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima.

S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa visokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.

Iznos koji je razumno investirati u Fond prvenstveno zavisi o ličnim preferencijama i materijalnim mogućnostima svakog investitora. Prije ulaganja potencijalnim investitorima preporučuje se da sagledaju cjelokupnu ličnu imovinu, trenutne i buduće potrebe za novčanim sredstvima, te sklonost preuzimanja rizika povezanih s određenom vrstom ulaganja.

Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Klikom na [ Prihvatam ] prihvatate korištenje kolačića.