Informacije o fondu

OAIF Profit plus

Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „PROFIT PLUS“ je nastao potpunim preoblikovanjem ZAIF u preoblikovanju „BLB PROFIT“ a.d. Banja Luka prenosom cjelokupne imovine u otvoreni fond.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Management solutions” a.d. Banja je srazmjerno učešću u vlasništvu u ZAIF u preoblikovanju BLB PROFIT a.d. Banja Luka svakom akcionaru dodijelio udjele otvorenog investicionog fonda.

Fond spada u vrstu otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom čije je poslovanje i druga pitanja od značaja za rad regulisano Zakonom o investicionim fondovima, kao i pravilnicima Komisije za hartije od vrijednosti RS.

Podvrsta Fonda je akcijski fond koji ima uložena sredstva pretežno u akcije, kao i druge hartije od vrijednosti, instrumente tržišta novca i novčane depozite.

Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu i ulaganje tih sredstava u dugoročne i kratkoročne prenosive hartije od vrijednosti, novčane depozite, uz primjereno uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika, a sve u skladu sa investicionim ciljevima i politikama ulaganja utvrđenih Prospektom i Statutom Fonda.

Naziv: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „PROFIT PLUS“
Skraćeni naziv: OAIF “PROFIT PLUS”
Oznaka hartije : PPLP-U-A
Adresa sjedišta: Ul. Jovana Dučića br. 25, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Telefon: +387 51 / 491 555
Fax: +387 51 / 491 550
E-mail: office@management-solutions.biz
Web site: www.management-solutions.biz
Podaci o registraciji kod KHOVRS: Rješenje broj 01-UP-51-315-3/18 od 21.06.2018.god.
Transakcioni račun: 567-241-22000013-79 Atos Bank a.d. Banja Luka
Revizorska kuća: VralAudit d.o.o. Banja Luka, Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka
Depozitar: Centralni registar hartija od vrijednosti RS a.d. Banja Luka

Visina naknade za upravljanje:    3,50 % godišnje
 
Ulazna naknada
– za iznose uplate od 500 KM do 10.000 KM – 2% od iznosa uplate;
– za iznose od 10.001 KM do 100.000 KM – 1,5% od iznosa uplate;
– za iznose od 100.001 KM do 250.000 KM – 1% od iznosa uplate;
– za iznose preko 250.001 KM – 0,5% od iznosa uplate.

Izlazna naknada 3,5%

Minimalni iznos početnog ulaganja: 500,00 KM

Minimalni iznos svake naredne uplate: 500,00 KM

Investicioni cilj

Fond ima dva osnovna cilja ulaganja. Primarni cilj je da akcijski dio portfelja postigne prinos koji je približan ili veći od prosječnog godišnjeg prinosa svih akcija koje kotiraju na Banjalučkoj berzi. Sekundarni cilj je da se obezbjedi rastući tok prihoda tokom godina od dividende i stabilan prinos od dužničkih hartija od vrijednosti. Univerzalni cilj fonda je da se obezbjedi rast vrijednosti neto imovine u dugom roku.

Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem visoke rizične politike investiranja svojstvene akcijskom fondu koji svoju imovinu ulaže pretežno u akcije. Zbog volatilne prirode akcija takvi fondovi nose visok rizik, ali i mogućnost ostvarivanja većih prinosa.

Profil investitora

Investitori u Fondu mogu biti sva fizička i pravna lica kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa visokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.

Iznos koji je razumno investirati u Fond prvenstveno zavisi o ličnim preferencijama i materijalnim mogućnostima svakog investitora. Prije ulaganja potencijalnim se investitorima preporučuje da sagledaju cjelokupnu ličnu imovinu, trenutne i buduće potrebe za novčanim sredstvima, te sklonost preuzimanja rizika povezanih s određenom vrstom ulaganja.

Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Klikom na [ Prihvatam ] prihvatate korištenje kolačića.