“VIB fond” – obavještenje vlasnicima udjela

Obavještenje vlasnicima udjela o odobrenim izmjenama i dopunama Prospekta i izmjenama Statuta otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom VIB FOND

Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka je dana 10.07.2023. godine donio Odluku o izmjenama i dopunama Prospekta i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom “VIB FOND”.
Društvo je ažuriralo podatke koji se odnose na promjenu Osnivača, člana Upravnog odbora, te adrese sjedišta Društva.

Značajna promjena akata Fonda odnosi se na promjenu investicionih ciljeva i politike ulaganja Fonda, te rizičnosti Fonda.
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je svojim Rješenjem broj: 01-UP-51-400-1/23 od 26.07.2023. godine dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Prospekta i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Otvorenog akcijskog investicionog fonda „VIB FOND”.
U skladu sa članom 109. Zakona o investicionim fondovima i Pravilnikom kojim se uređuju izmjene Prospekta otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom, obavještavamo vlasnike udjela o značajnim promjenama u Prospektu i Statutu Fonda.
Investicioni cilj Fonda je rast vrijednosti investicione jedinice u dugom roku, kroz pretežno ulaganje Fonda u vlasničke hartije od vrijednosti kojima se trguje na domaćem i međunarodnom tržištu, a za koje Društvo procjenjuje da će Fondu donijeti prinos u formi kapitalne dobiti i/ili isplate dividende.

U cilju postizanja rasta vrijednosti udjela, učešće pojedinih oblika imovine u strukturi ulaganja Fonda će se kretati u sljedećim okvirima:

  • od 70% do 100% neto vrijednosti sredstava u vlasničke hartije od vrijednosti (akcije), ili u akcije i udjele akcijskih ciljnih fondova,
  • do 30% neto vrijednosti sredstava u korporativne, državne i municipalne dužničke hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca;
  • do 30% neto vrijednosti imovine u akcije i udjele ostalih fondova;
  • do 30% neto vrijednosti sredstava u depozite kod banaka sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i novčana sredstava na računima Fonda.

Promjenom politike ulaganja, mijenja se i rizičnost Fonda. Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem visoko rizične politike investiranja svojstvene akcijskom fondu koji svoju imovinu ulaže pretežno u akcije. Zbog volatilne prirode akcija takvi fondovi nose visok rizik, ali i mogućnost ostvarivanja većih prinosa.

Izmjene i dopune Prospekta i Statuta Fonda stupaju na snagu po isteku dva mjeseca od dana prve objave izmjena u skladu sa članom 109. Zakona o investicionim fondovima.
Vlasnici udjela uvid u prečišćen tekst Prospekta i Statuta Fonda mogu izvršiti u sjedištu Društva, a isti su dostupni i na internet stranici Društva www. management-solutions.biz
Svi vlasnici udjela u OAIF „VIB FOND“ mogu tražiti otkup udjela u Fondu bez odbitka izlazne naknade prije uvođenja promjena, odnosno u roku od dva mjeseca od dana prve objave obavještenja, a najkasnije do 02.10.2023. godine kada odobrene izmjene stupaju na snagu.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka

Banja Luka, dana 01.08.2023. godineNaša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Klikom na [ Prihvatam ] prihvatate korištenje kolačića.